Intresserad av att studera utomlands?

Utlandsstudier ger internationell erfarenhet och nya perspektiv, dessutom får du ökade språkkunskaper och möjlighet att lära känna en annan kultur. Som student vid Uppsala universitet har du många möjligheter att studera utomlands. Om du har mer specifika frågor gällande när det passar att åka utomlands i just din utbildning/ditt utbildningsprogram så kan det vara bra att börja med att kontakta studievägledningen. Har du specifika frågor om du kan åka utomlands under en del av en kurs (t.ex. för att samla in data till en uppsats) så kan du vända dig direkt till kursansvarig för kursen. Är du socionomstuderande och vill göra din VFU utomlands kontaktar du vfu-soc@uu.se För övriga frågor gällande möjligheterna att åka utomlands kan du kontakta mobility-soc@uu.se.

Infomöte måndag 1 november

Måndagen den 1 november 12:15 - 13:30 kommer vi tillsammans med Avdelningen för internationalisering att hålla en informationsträff om utlandsstudier. Samtliga studenter vid Sociologiska institutionen är välkomna att delta, oavsett vilket program eller fristående kurs du studerar. Informationen pågår till ca 13:00 och därefter får du möjlighet att ställa frågor. Mötet hålls via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61892120820.

MÖJLIGHETER ATT STUDERA UTOMLANDS VID UU

Utbytesstudier – Är kanske den mest välkända formen av att studera utomlands där du läser en till två terminer vid ett partneruniversitet i EU/Europa eller resten av världen. Utbyten inom EU/Europa berättigar oftast till ett så kallat Erasmusstipendium, mer information om Erasmusstipendiet för studier. Studerar du utomlands via Erasmusprogrammet kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om extra medel för eventuella merkostnader som uppstår i samband med utbytet. Som utbytesstudent är du alltid försäkrad via Student UU. Sociologiska institutionen har egna utbytesavtal, men det finns även universitetsgemensamma utbytesavtal som är öppna för alla studenter vid Uppsala universitet. Längre ner på denna sida kommer hittar du mer information om utbytesstudier.

Praktik/ VFU/ datainsamling inom EU/Europa – inom ramen för Erasmuspraktikstipendium kan du få medel för att göra en praktik/datainsamling/VFU som är minst 60 dagar inom EU/Europa. Du hittar och ordnar själv det praktiska kring din praktik/VFU/datainsamling. Du kan även få Erasmuspraktikstipendium för att göra en praktik under sommaren eller efter examen, notera att ansökan måste inkomma när du fortfarande är registrerad som student vid UU. Åker du ut som Erasmuspraktikant är du alltid försäkrad via Student UT. För mer information om Erasmuspraktikstipendium.  

Datainsamling i ett utvecklingsland – inom ramen för det Sida finansierade programmet Minor Field Studies kan du få stipendium för att samla in data till kandidat, magister eller masteruppsats om 8-20 veckor, om din uppsats är tänkt att handla om utvecklingsländer, utvecklingsfrågor och de globala hållbarhetsmålen. Som student med ett Minor Field Studies stipendium är du alltid försäkrad via Student UT. För mer information om Minor Field Studies.  

UTBYTESSTUDIER

Sociologiska institutionen har tre egna utbytesavtal, ett med The Max Weber Institute for Sociology vid Heidelberg University i Tyskland, ett med The Faculty of Humanities vid Charles University i Tjeckien samt ett med University of Trento i Italien. Genom dessa avtal kan du fördjupa och bredda dina kunskaper i sociologiämnet. För mer information om hur du ansöker om utbytesstudier via Sociologiska institutionen, se nedan.

För dig som är intresserad av andra utländska lärosäten så har Uppsala universitet även generella utbytesavtal med cirka 150 partneruniversitet över hela världen. Dessa avtal sköts av Avdelningen för Internationalisering (AI). Genom AI kan alla Uppsalastudenter åka på utbyte och studierna är inte begränsade till sociologiämnet utan merparten av partneruniversitetets kursutbud kommer att vara valbart. 

ANSÖKAN OM UTBYTESSTUDIER VID SOCIOLOGISKA INSTITUTONEN INKL. CESAR

Nästa ansökan:

För att åka utomlands ht22 via Sociologens utbytesavtal kommer ansökningsomgången öppnas i januari/februari 2022. Utlysning av tillgängliga platser kommer att ske på denna webbsida.

Behörighet:

Vid ansökningstillfället ska den sökande ha minst 60 hp från Uppsala universitet (poängen behöver inte nödvändigtvis vara från Sociologiska institutionen eller CESAR).

Den sökande ska ämna ta ut examen i något av de ämnen/program hen läser vid Sociologiska institutionen eller CESAR. För studenter som läser fristående kurser innebär detta att studenten ska ha för avsikt att läsa upp till C- eller D-nivå i ämne som ges vid Sociologiska institutionen alternativt CESAR.

Vid ansökningstillfället ska den sökande vara registrerad på heltidsstudier vid Sociologiska Institutionen eller CESAR. För programstudenter vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR gäller att studenten ska vara registrerad på heltidsstudier men kurser kan läsas vid andra institutioner. För studenter med anpassad studiegång räknas studentens beviljade studietakt som motsvarande heltidsstudier.

Alla sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav är berättigade att söka utbyte vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR, dock är det viktigt för sökande att känna till att avtalen främst har upprättats inom ämnet Sociologi. Det åligger den sökande att vid värduniversitetet hitta relevanta kurser.

Ansökan består av:

Observera att alla delar enligt nedan måste bifogas ansökan för att denna ska anses komplett.

  • Registreringsintyg – som visar att den sökande läser kurser alternativt läser vid ett program på heltid vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR
  • Studieintyg – som visar att studenten att har åtminstone 60 hp från Uppsala universitet vid ansökningstillfället.
  • Kort motiveringsbrev (max 400 ord): motivera varför du vill åka på utbyte och vad dina förväntningar på utbytet är. Varför vill du just till det/de lärosäte/n och platser som du valt? Motivera ditt kursval. Motiveringsbrev kan skrivas på svenska eller engelska.
  • Kursförslag till det/de universitet man söker till – den sökande ska i sin ansökan presentera en plan för vilka kurser hen ämnar läsa vid värduniversitetet, planen ska omfatta kurser om min 30 ECTS max 40 ECTS. Kursförslaget ska innehålla kurskod, antal ECTS, Namn på kurs, undervisningsspråk. Mer information om hur du hittar relevanta kurser vid värdlärosätena nedan.

Urval:

Vid fler inkomna kompletta ansökningar än tillgängliga platser kommer ett urval göras baserat på en bedömning av motiveringsbrevet som bifogats ansökan. Poängsättning kommer vid en urvalssituation göras enligt nedan:
4 poäng - Exceptionellt stark motivering.
3 poäng - Stark motivering.
2 poäng - Fullgod motivering.
1 poäng - Svag motivering.

Senast uppdaterad: 2021-10-20