Sociologi vid andra institutioner och centra

Sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Den sociologiska forskningen vid Institutet för bostads- och urbannforskning (IBF) inriktar sig på en rad olika ämnen såsom sociala strukturer (klass, genus, etnicitet och ålder) i relation till bostäder, urban dynamik och välfärdspolitik och praktik; sociala rörelser och urban aktivism; urbanpolitik och stadsplanering; sociala behov och boende; rumslig segregation och utbildningssegregation; migration; gentrifiering; det publika rummet samt arbetsmarknader. The Urban Sociology Research Group består av alla forskare på IBF som också är aktiva vid sociologiska institutionen på regelbunden basis – genom undervisning, forskning, seminarier, handledning och administration. Läs mer om forskargruppen här.

Utbildningssociologi

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) finns sedan 1997 vid Uppsala universitet. Medarbetarna är verksamma inom olika ämnen vid flera av universitetets institutioner och även vid andra lärosäten. Ledningen utgörs av Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, Donald Broady, professor emeritus i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, samt Marta Edling, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Inom forskargruppen bedrivs forskning om kulturella fält, utbildningens sociologi och historia, transnationalisering, eliter.

Religionssociologi

Inom religionssociologin studeras den sociala betydelsen av religion. Religionssociologin tolkar därmed inte en specifik religiös tradition utan söker bidra med kunskap om alla religioners sociala betydelse. Konkret kan detta innebära undersökningar om vad som påverkar människors syn på religion (såsom media, utbildning, värderingar eller uppväxtvillkor) eller religionernas förutsättningar (såsom relationer mellan organisationer och traditioner eller lagar, policys eller diskurser). Religionssociologer vid Uppsala Universitets Teologiska institution har spetskompetens inom fälten media och religion samt ungdomars religiositet där de framgångsrikt bedrivit forskning. Här kan du läsa mer om religionssociologi vid Uppsala universitet och komma i kontakt med verksamma forskare.

Litteratursociolgi

Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen grundades 1965 av Lars Furuland. Sedan 1993 är Johan Svedjedal föreståndare för avdelningen. Ambitionen för litteratursociologin i Uppsala har varit att belysa hela den litterära processen – litteraturens vägar och villkor via författare, förlag, bokhandlar m.m. – och kombinera analys av det litterära systemet och de litterära verken. En stor del av forskningen har också ägnats glömda och marginaliserade litteraturformer, bland dem arbetarlitteratur, populärlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, emigrantlitteratur och amatörlitteratur. Här kan du läsa en utförligare presentation av det litteratursociologiska perspektivet och olika forskningsinsatser utifrån det.