Research i practice network

Ett internationellt nätverk, inom det sociala området, Evidence informed practice etablerades 2009. Det består av ett antal team, snarare än enskilda medlemmar, från Australien, Irland, England, Skottland, USA, Kanada, Sverige och Finland. Nätverkets fokus är hur man kan bidra till en evidensbaserad, eller evidensinformed praktik med beaktande av olika typer av kunskap i socialt arbete. Fokus har varit arbete med barn och unga men har breddats till att även omfatta vuxna och äldre. Det kan handla om att stödja implementering av metoder och arbetssätt i socialtjänsten, hur, av vem och för vem kunskap utvecklas och hur olika typer av kunskap kan användas i syfte att utveckla det sociala arbetet kvalitativt. Nätverket har genomfört tre internationella konferenser/nätverksmöten hittills (i England, Kanada och Irland) som alla genererat flera artiklar och en bok med deltagarna som författare. Ett av syftena med nätverksmötet har varit och är att publicera artiklar i relevanta tidskrifter men också erfarenhetsutbyte med fokus på metoder och arbetssätt som är relevanta för intermediära organisationer, knowledgebrokers, som kan vara universitet, högskolor men i en svensk kontext men även forsknings- och utvecklingsenheter