Coronaviruspandemins påverkan på personer med samlarsyndrom och socialtjänstens insatser för personer med samlarsyndrom och problematiskt samlande

Huvudansvarig: med. dr. Volen Ivanov (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet & Region Stockholm).

Medsökande: fil. Dr.  Maricel Knechtel (Sociologiska institutionen, Uppsala universitet & FoU-S, Region Uppsala), med.dr. Erik Andersson (Region Stockholm), prof. Susanne Guidetti (Karolinska Institutet), prof. David Mataix-Cols (Karolinska Institutet), prof. Christian Rück (Karolinska Institutet),  leg psykolog Sofia Jägholm  (Karolinska Institutet).

Finansiering: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Period: 2021-2022.

Projektbeskrivning: Detta projekt är en del av en pågående randomiserad kontrollerad studie (RCT) för individer med samlarsyndrom (på engelska hoarding disorder) som syftar till att testa en behandling som kombinerar kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp med hembesök av boendestödjare. Se https://samlarsyndrom.se/. I samband med detta projekt har boendestödjare i socialtjänsten rapporterat att vissa personer med samlarsyndrom tackar nej till sina hembesök, på grund av rädsla för att bli smittade av coronaviruset. Dessutom verkar pandemin också ha haft en påfrestande effekt på socialtjänsten i stort, vilket skulle kunna påverka genomförandet av  RCT:n negativt.

Det  aktuella projektet syftar till att bedöma hur personer med samlarsyndrom och socialtjänstens förmåga att stödja personer i målgruppen har påverkats av den pågående coronaviruspandemin. Denna undersökning kommer att hjälpa oss att förstå om RCT-studiedesignen eller forskningsprotokollet behöver ändras och vilken typ av insats målgruppen önskar och är motiverad att ta emot. Ett sekundärt syfte är att studera hur coronaviruspandemin har påverkat mönster att söka och genomgå behandling bland personer med samlarsyndrom. Effekten av pandemin på individer i målgruppen har hittills inte studerats, även om vissa tidiga rapporter har varit oroväckande.  Eftersom individer med samlarsyndrom är känsliga för stressande händelser, socialt isolerade och underutnyttjar vård och omsorgsinsatser, finns det ett behov av att ta itu med dessa frågor på ett strukturerat sätt.

 Projektet kommer att använda två typer enkät. En enkät som innehåller en anpassad version av  CRISIS (Coronavirus Health and Impact Survey) kommer att skickas till potentiella deltagare i den ovan nämnda RCT:n och till individer med samlarsyndrom i samhället i Sverige. Undersökningen kommer att innehålla frågor om den allmänna psykiska hälsan, samlarsymtom och behandlingspreferenser (inklusive acceptans av hembesök). Den andra enkäten syftar till att bedöma pandemins påverkan på socialtjänstens möjligheter att stödja personer med samlarsyndrom och annat problematiskt samlarbeteende. Denna undersökning kommer också att ge oss kunskap om socialtjänstens metoder att arbeta med målgruppen generellt, vilket  hittills inte studerats, till exempel vilken typ av hjälp eller stöd socialtjänsten i Sverige erbjuder denna utsatta grupp.

Senast uppdaterad: 2022-03-22