Handledd verksamhetsförlagd utbildning vid CESAR

Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) är en del av socionomprogrammet som ges under termin fem. Basen för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Sådana arbetsplatser finns inom det breda fält där socionomer arbetar, till exempel inom äldreomsorg, socialjour, beroendeenheter, elevhälsa, socialpsykiatri, behandlings- och utredningshem, stödboenden och inom olika frivilligorganisationer.

Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och senare i yrkeslivet. Den handledda verksamhetsförlagda utbildningen innebär ett unikt tillfälle för studenten att arbeta praktiskt och samtidigt få möjlighet till handledd reflektion rörande yrkesrollen och teoretisk problematisering av det sociala arbetets förutsättningar.

Sedan hösten 2020 arbetar CESAR med ett specifikt stöd till socionomprogrammets VFU-handledare. Syftet har varit att från universitetets håll ge handledarna kompetensutveckling och ett bra stöd i deras uppdrag. Seminarier för handledarna genomförs med olika teman, varefter avslutningsseminarium ges  för både studenter och handledare.

Teman för seminarierna har varit sådant som handledarrollen i praktiken, reflekterande handledning, interprofessionell samverkan samt att skriva utlåtande om studentens genomförande av VFU. Före varje tillfälle skickas vanligen inspelade filmer i ämnet ut till handledarna och vid själva seminariet diskuteras därefter olika frågeställningar samtidigt som handledarna får möjlighet att utbyta erfarenhet. Utvärdering visar att handledarseminarierna har varit uppskattade både avseende ämnesområden och att de har inneburit möjligheter för handledarna att utbyta erfarenheter med varandra. Successivt utvecklar vi våra handledarseminarier för att bli ännu mer konstruktiva.

Parallellt med handledarstödet bedrivs nu arbete med en grundläggande utbildning för VFU-handledare på 3 hp i ett samarbete mellan CESAR, psykologprogrammet och kostvetenskapen. Denna handledarutbildning, som startar hösten 2021, riktar sig till handledare som vill fördjupa sina kunskaper. Fokus ligger på handledarens pedagogiska roll för studentens utveckling av och träning i att tillämpa sina teoretiska kunskaper under VFU:n. Områden som inkluderas är främst kritisk reflektion, återkoppling på samtal och professionellt bemötande, etik, bedömning och interprofessionellt lärande. Här hittar du mer information och anmälan till grundkursen för handledare

Seminariedag 26/10: Unga arga människor

Välkommen på en seminariedag om Unga Arga Människor 26 oktober 2021 i Humanistiska Teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala. Den här seminariedagen erbjuder en bred belysning som förhoppningsvis ger nya kunskaper och insikter och ökar förståelsen för arga unga människor och för de olika insatser som riktas till dem. Klicka här för program och anmälan

Intresserad av att vara handledare?

CESAR söker fler handledare till våra socionomstudenter på kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU). Vid intresse för att delta i denna möjlighet vänligen gå till vårt intresseformulär för handledare. 

Senast uppdaterad: 2022-01-21