Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR – Centrum för socialt arbete bildades vid årsskiftet 2017/18 och är värd för socionomprogrammet. Det ansvarar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. CESAR är en självständig enhet som leds av en styrelse. Det dagliga arbetet leds av en föreståndare och organisatoriskt är det placerat under sociologiska institutionen.

Våren 2018 rekryterades den första professorn i socialt arbete, Stefan Sjöström tillsammans med två bitr. lektorer Stina Fernqvist och Anna Olaison. Senare har ytterligare rekryteringar av fem lektorer i socialt arbete slutförts: Siv-Britt Björktomta, Daniel Nilsson Ranta och Clara Iversen från Uppsala universitet. Maritha Jacobson, docent som närmast kommer från Umeå universitet samt  Ann-Sofie Bergman från Linnéuniversitetet. En forskarutbildning i socialt arbete inrättades under våren med Stefan Sjöström som ansvarig studierektor och den 1 oktober startade CESARs två första doktorander. Under  uppbyggnadsfasen har Rafael Lindqvist, seniorprofessor på sociologiska institutionen varit en särskild resurs för CESAR.

När det gäller undervisningen har CESAR ett nära samarbete med sociologiämnet genom att flera professorer, lektorer och doktorander i sociologi undervisar på socionomprogrammet. Socionomprogrammet ett samarbete med Juridisk institutionen, Psykologiska institutionen samt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. För att stärka de professionsinriktade delarna i socionomprogrammet finns flera lärare som har en tydlig förankring i det praktiska sociala arbetet. CESAR har även ett upparbetat samarbete med ”fältet”, dvs. det praktiska sociala arbetet, genom olika gästföreläsare.
 
De administrativa tjänsterna på CESAR delas med sociologiämnet genom att Sociologiska institutionen organiserar administrationen. Följande personer är dock särskilt knutna till CESAR: Katriina Östensson, studievägledare för socionomprogrammet och Sofia Englund, HR-generalist och även administrativ H-VFU-samordnare.

Historik

Socialt arbete som utbildning etablerades vid Sociologiska institutionen 2007 genom inrättandet av Kandidatprogrammet i socialt arbete. 2008 fick Uppsala examensrätt för Socionomprogrammet och hösten 2008 antogs den första kullen av studenter som också hade möjlighet att ta socionomexamen.
En genomgående tråd när det gäller utbildningen har under åren varit kopplingen mellan universitet, sociologiska institutionen, och det sociala arbetets fält, både på regional nivå men även nationellt.

Redan under planeringen av socionomprogrammet deltog representanter för berörda verksamheter och brukarorganisationer inom Uppsala län i utvecklingsarbetet och blev representerade i det programråd som sedan följt arbetet med programmet fram till idag. Ett nätverk av kontakter etablerades i begynnelsen som genom året varit basen för rekrytering av gästföreläsare i programmet. Nätverket har även varit delaktig i utvecklingen av fältbesök och platser för kursen H-VFU, handledd verksamhetsförlagd utbildning (tidigare praktikplatser) inom såväl ideell som offentlig verksamhet. I dag finns ett organiserat samarbete mellan Uppsala kommun och länet när det gäller H-VFU. Även landstinget och flera ideella organisationer tar emot och handleder studenter på kursen H-VFU.

När det gäller den kommunala individ- och familjeomsorgen har en rad utvecklingsprojekt och forskningsprojekt genomförts i samarbete mellan institutionens forskare, Regionförbundet Uppsala Läns FoU-enhet och professionella från socialtjänsten inom länets kommuner.