Anna Olaison antagen som docent.

2019-07-02

Under mötet 2019-06-11 beslutade docenturnämnden att anta filosofie doktor Anna Olaison som docent i socialt arbete.  

Beslut 

Docenturnämnden finner, med hänvisning till sakkunnigutlåtandet från professor Christian Kullberg, att filosofie doktor Anna Olaison ådagalagt erforderlig vetenskaplig skicklighet för att antas som docent i socialt arbete. 
Docenturnämnden beslutar att anta filosofie doktor Anna Olaison som docent i socialt arbete.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09