CESAR

Centre for Social Work

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR är ett nybildat centrum sedan årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Som en del av Uppsala universitet är det en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.

Läs intervju om CESAR

Medarbetarpresentation

Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. 

Maritha Jacobsson är fil.dr. och docent i socialt arbete och disputerade vid Umeå universitet 2006 på avhandlingen Terapeutens rätt: rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar. Kommunikation och maktrelationer i relation till rättsliga frågor är centralt i hennes forskning. I avhandlingen studerades muntliga rättsförhandlingar i samband med tvångsomhändertaganden av barn (LVU), psykiskt sjuka (LPT) och missbrukare (LVM). Senare studier har bland annat handlat om medling vid brott. Dels om hur och i vilken utsträckning socialtjänsten hanterar sin skyldighet att erbjuda unga gärningspersoner (under 21 år) medling vid brott, dels hur medlare, brottsutsatt och gärningsperson kommunicerar i medlingssamtal. För närvarande driver hon ett projekt som finansieras av Forte (Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd) Relationen mellan skuldupplevelse och skuldbeläggande i domstolsförhandlingar - en jämförande studie av våldtäkt, misshandel och bedrägerier där hon tillsammans med professor Stefan Sjöström (CESAR) studerar intervjuer och rättsliga förhör från tingsrättsförhandlingar för att få en förståelse om och i så fall hur brottsutsatta blir skuldbelagda och/eller upplever att de blir skuldbelagda i rättsliga processer. Maritha är sedan september 2018 verksam som universitetslektor vid CESAR.