Marie Flinkfeldt har tilldelats Fortes juniorforskarbidrag

2017-11-17

Marie Flinkfeldt har beviljats ett anslag på 3 430 000 kronor för forskningsprojektet “Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet”. Projektet löper över fyra år och finansieras av Forte.

Forskningsprojektet undersöker mammors och pappors ansvarsfördelning för planering och administration av föräldraledighet och om de bemöts likvärdigt av Försäkringskassans handläggare. Tidigare undersökningar av jämställdhet inom föräldraförsäkringen har framför allt fokuserat på utfallet (t.ex. hur många föräldrapenningdagar olika grupper använder) eller frågat föräldrar om deras erfarenheter och motiv till att dela upp ansvaret på ett visst sätt. Det här projektet är det första i sitt slag på så sätt att det som studeras är kontakter mellan föräldrar och Försäkringskassan, bl.a. i form av inspelade telefonsamtal till Försäkringskassans kundtjänst. På så sätt kommer projektet att ge ny kunskap om hur föräldrar i praktiken försöker förstå, planera, ansöka om och flexibelt anpassa användningen av föräldraledighet, och vilken roll kön spelar för detta. Projektet kommer också att ge detaljerad kunskap om försäkringskassehandläggarnas roll i dessa processer och hur de kan bidra till att stärka eller undergräva ett jämställt uttag av föräldrapenning.

Genom att ge inblick i hur kontakter mellan föräldrar och Försäkringskassan faktiskt ser ut och hur språkliga detaljer i vad som sägs påverkar samtalen i olika riktningar möjliggör projektet utveckling av effektiva jämställdhetsfrämjande kommunikationsstrategier inom socialförsäkringen. Forskningen kommer bl.a. att användas som grund för kommunikationsträning av handläggare och kommer därmed att bidra till ett mer jämställt bemötande av föräldrar.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas vid Umeå universitet, men Marie Flinkfeldt kommer att vara fortsatt verksam vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, under 2018.