Projekt - Välfärd och Livslopp

Funktionshinderforskning (projekt som drivs av senior forskare)

Rörelsekrav och myndighetsansvar: Kön, etnicitet, funktionshinder och sexualitet i behovstolkningens politik.
Projektansvarig:Docent Agneta Hugemark  

Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen.
Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist

DISCIT, Making Persons with Disabilities Full Citizens
Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist

Funktionshinderforskning (avhandlingsprojekt)

Att Göra Socialt Liv med Omsorg: En studie av omsorg inom funktionshinderområdet – så som det förstås, konceptualiseras och kommer till uttryck.
Projektansvarig: Richard Johansson, MSsc.

‘Lived Citizenship’och personer med funktionsnedsättning: identitet, status och rättigheter
Projektansvarig: Marie Sépulchre, MSsc

Socialgerontologiska studier: om äldre, åldrande och äldreomsorg (projekt som drivs av seniora forskare)

Det digitala samhället: en studie om föreställningar om digitala teknologier och åldrande bland äldre icke-, och sällananvändare                      Projektansvarig: Magdalena Kania-Lundholm

Kommunikativa tillämpningar i konsultationer mellan äldre personer och vårdprofessionella – En fråga om professionell och institutionell kultur
Projektansvarig: Ulla Hellström Muhli

Hälsa och välbefinnande: effekter av interaktion med hund i äldrevården
Projektansvarig: Docent Ulla Hellström Muhli

Caring for dying patients with immigrant backgrounds and their families: do understandings of cross-cultural interaction and ethnic ‘Otherness’ play a role?
Primary Investigator: Prof. Sandra Torres

Äldre människor, nya medier
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

En globaliserad äldreomsorg: en studie av tvärkulturella möten inom ramen för den svenska äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Internationell migration och äldre migranter: perspektiv på en framtida utmaning
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Att identifiera behov hos äldre klienter: har föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön någon betydelse för behovsbedömningsprocessen?
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Etniska ’Andra’ inom äldreomsorgen: en studie av svensk och finsk dagpressrapportering om migration, etnicitet och kulturrelaterade frågor inom äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Livstilsdiskussioner i medicinsk interaktion med äldre människor
Projektansvarig: Fil. Dr. Clara Iversen

Socialgerontologiska studier: om äldre, åldrande och äldreomsorg (avhandlingsprojekt)

Par som lever med demens
Projektansvarig: Anita Wejbrant, MSsc

Föreställningar om tvärkulturella möten och invandrarskap: en studie av palliativ vårdpersonals förhandlingar
Projektansvarig: Pernilla Ågård, MSSc

Välfärden och ojämlikhet inom hälsosjukvården, social omsorgsverksamheter och skolan (projekt som drivs av seniora forskare)

Sexual and Gender-based Violence in the Refugee Crisis: Vulnerabilities, Inequalities and Responses                                                                                              Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje                          Projektansvarig: Fil Dr Clara Iversen 

Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälsoojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)                                                                                    Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering  Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

På tal om pengar: Problemformuleringar, hjälp och bemötande när barnfamiljer ringer till Försäkringskassan (2016-2018)
Projektansvarig och kontaktperson för projektet: Fil. Dr. Marie Flinkfeldt

Mångfaldsbarometern: En panelbaserad attitydundersökning
Projektansvarig: Docent Irving Palm

Barn i missbruksmiljöer
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Självförverkligandets janusansikte: Förklaring och förebyggande av kvinnors arbetsrelaterade psykiska ohälsa
Projektansvarig: Fil. Dr. Elin Thunman

Understanding the practice and developing the concept of welfare bricolage (UPWEB)
Projektansvarige: Prof. Jenny Phillimore (Birmingham University, UK) och Prof. Hannah Bradby

Creating health care: how do people get the health care they need when they need it? 
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby 

Superdiversity and navigating healthcare pathways
Projektansvarige: Prof. Hannah Bradby (Uppala University),Dr Kristine Krause (Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity), Prof. Gill Green and Dr Charlie Davison (Essex University)

Lärare utan gränser. Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala nätverk som Facebook för elevkontakter
Projektansvarig: fil.dr. Elin Thunman

Barns delaktighet i risk- och skyddsbedömningar
Delprojektansvarig: Fil. Dr. Clara Iversen

The different aspects of health:Relations between mortality, morbidity, functional status and subjective health in European populations
Projektansvarig: Professor Ilkka Henrik Mäkinen

Utlandssvenskar om religion
Projektansvarig: Erika Willander, Fil. Dr. (Svenska kyrkans analysenhet)

Religiositet inom ramen för de nordiska majoritetskyrkorna
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Erfarenhet av konfirmation i Europa
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Vad tror prästen? En enkätundersökning bland Svenska kyrkans präster
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Välfärden och ojämlikhet inom hälsosjukvården, social omsorgsverksamheter och skolan (avhandlingsprojekt)

Ögonblick på Stadsbussen: En mikrosociologi av icke-verbal interaction och social kodning inom urbant bussåkande
Projektansvarig: Magdalena Vieira, MA i sociologi & MA i kulturantropologi

Organisering av sociala tjänster och hälsovård kring människor med komplexa behov
Projektansvarig: Maricel Knechtel, MPhil.

Sociological perspectives on the management of antimicrobial resistance and antibiotic misuse                                                                                              Projektansvarig: Hedvig Gröndal, MSsc 

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion                                                                              Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MSc