Sociologiska institutionen

Välfärd och livslopp

Forskargruppens inriktning

Denna forskargrupp utgår från den välfärdsforskning som bedrivits vid Sociologiska Institutionen sedan slutet på 1980-talet där tyngpunkten funnits i socialgerontologiska studier och forskning om funktionshinder. Bägge dessa forskningsmiljöer har genom åren fått mycket goda omdömen från de internationella bedömare som Uppsala Universitet anlitat. Sedan 2012 har dessa båda miljöer utvidgas och kommit att inrymma flera andra forskningsområden förutom de som relaterar till hög ålder och funktionsnedsättning.

Den nya forskargruppen om Välfärd och Livslopp studerar därmed välfärdens villkor och innebörder i relation till människors livslopp. I fokus är betydelsen som klass, kön, ålder och funktionsnedsättning kan ha för livsloppet och för människors välfärd. Inom ramen för forskargruppen bedrivs studier av välfärdsstatens klienter (såsom bl. a. äldre, barn, invandrare, personer med funktionsnedsättningar, arbetslösa, kriminella och missbrukare) och studier som fokuserar på olika typer av välfärdsrepresentanters praktik eftersom en del av de forskningsfrågor som belyses anknyter till välfärdens politiska, ekonomiska och kulturella aspekter, samt till dess organisatoriska och praktiska förverkligande. Forskargruppen bedriver också kritiska studier av välfärdsarbetets kunskapsbas; hur det praktiska arbetet vägleds och legitimeras genom vissa rationaliteter såsom evidensbaserad praktik och samverkan.

Gruppens forskning handlar således om fyra grundläggande konceptuella komponenter:

  • välfärdens aktörer (såsom medborgare, brukare/klienter, yrkesverksamma, administratörer, politiker, intresseorganisationer/ föreningar samt s.k.’stakeholders’)
  • sociala strukturer inom vilka aktörer agera och interagera (såsom de institutioner och andra kulturella formationer som dikterar villkoren för människors välfärd)
  • social interaktion och andra sociala processer (såsom vertikala och horisontella interaktioner; kommunikations mönster och förvridning; diskurs formation; förhandlingsformer; intervention och ’governance’ processer; sociala rörelser och transformationer)
  • välfärdens resursbas - ekonomisk, professionell, juridiska, politiska – och deras expansion och kontraktion

Kontakt:
Sandra Torres, sandra.torres@soc.uu.se, 018 471 51 71
Hannah Bradby, hannah.bradby@soc.uu.se, 018 471 51 83
Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, Box 624, 751 26 Uppsala 

The socialgerontology group

Denna forskargrupp är en del av forskargruppen välfärd och livslopp och bygger på en tradition från 1976. Socialgerontologigruppen syftar till att samla den social gerontologiska kompetensen som finns vid Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet och den kompetens som tidigare funnits vid denna institution men som numera arbetar vid andra lärosäten. Medlemmarna i denna grupp – oavsett deras universitet eller forskning tillhörighet – har alla expertis inom områden åldrande, ålderdom och äldreomsorg även om de närmar sig dessa ämnen på olika sätt.

Följ denna länk för mer information om Socialgerontologi gruppens arbete och publikationer.