Sociologiska institutionen

Cultural Matters Group (CMG)

Forskargruppen Cultural Matters bedriver forskning om kulturens betydelse för och kulturell inverkan på produktionen och organiseringen av sociala relationer och socialt handlande. Vad är då kultur och vad gör kultursociologer?

Kulturbegreppet är omstritt och mångfasetterat, men en gångbar definition är att det avser system av meningsskapande berättelser, praktiker och materialiteter som producerar och reproducerar social interaktion i samhället. Undersökningar kan handla om allt från subkulturella fenomen och sociala rörelser, till kulturell produktion inom olika samhälleliga sfärer (politik, vetenskap, media etc.). Ingången kan appliceras på i princip vilket fenomen som helst, en kultursociologisk ingång innebär att meningsskapande, praktiker och materialitet sätts i fokus, vare sig det som studeras är en organisation, en grupp, ett fält eller ett samhällsproblem.

Cultural Matters representerar således ett mångfald empiriska focus och teoretiska perspektiv. Genom specifika och innovativa studier och samarbeten inom och utanför gruppen, syftar arbetet till att fördjupa kunskapen om kulturens betydelse för människors verklighet såväl som för samhällsvetenskaplig forskning. Arbetsmetoden för gruppen är förutom publicering, regelbundna, seminarieliknande möten, temainriktade workshops, samt utåtriktad verksamhet.

Dis/connection symposium 27-28 september 2018

Submit your abstract to disconnection@soc.uu.se no later than June 18, 2018.             

Keynote speakers: Annette Markham (Aarhus University and Loyola University) and Adam Fish (Lancaster University). Artist Mako Ishizuka (in photo) will put her thoughts on the themes of the symposium into a mind-map on site, in dialogue with the symposium participants.

Klicka här för mer information