Sociologiska institutionen

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR – Centrum för socialt arbete är ett nybildat centrum och värd för socionomprogrammet. Det ansvarar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. CESAR är en självständig enhet som leds av en styrelse. Det dagliga arbetet leds av en föreståndare och organisatoriskt är det placerat under sociologiska institutionen.

Uppdraget som föreståndare i inledningsfasen innehas av universitetslektor Siv-Britt Björktomta och under våren kommer tjänsterna vid CESAR att tillsättas med start i början av mars då Stefan Sjöström tillträder sin tjänst som den förste professorn vid CESAR. Närmast kommer han från Umeå universitet. Biträdande lektorer Stina Fernqvist, närmast från Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala och Anna Olaison, tidigare vid Linköpings universitet förstärker forskningen om socialt arbete. Under hösten kommer fler lektorer i socialt arbete att bemanna socionomprogrammet för att arbeta med utveckling och forskning om socialt arbete.

Historik

Socialt arbete som utbildning etablerades vid Sociologiska institutionen 2007 genom inrättandet av Kandidatprogrammet i socialt arbete. 2008 fick Uppsala examensrätt för Socionomprogrammet och hösten 2008 antogs den första kullen av studenter som också hade möjlighet att ta socionomexamen.
En genomgående tråd när det gäller utbildningen har under åren varit kopplingen mellan universitet, sociologiska institutionen, och det sociala arbetets fält, både på regional nivå men även nationellt.

Redan under planeringen av socionomprogrammet deltog representanter för berörda verksamheter och brukarorganisationer inom Uppsala län i utvecklingsarbetet och blev representerade i det programråd som sedan följt arbetet med programmet fram till idag. Ett nätverk av kontakter etablerades i begynnelsen som genom året varit basen för rekrytering av gästföreläsare i programmet. Nätverket har även varit delaktig i utvecklingen av fältbesök och platser för kursen H-VFU, handledd verksamhetsförlagd utbildning (tidigare praktikplatser) inom såväl ideell som offentlig verksamhet. I dag finns ett organiserat samarbete mellan Uppsala kommun och länet när det gäller H-VFU. Även landstinget och flera ideella organisationer tar emot och handleder studenter på kursen H-VFU.

När det gäller den kommunala individ- och familjeomsorgen har en rad utvecklingsprojekt och forskningsprojekt genomförts i samarbete mellan institutionens forskare, Regionförbundet Uppsala Läns FoU-enhet och professionella från socialtjänsten inom länets kommuner.