Forskning vid CESAR

Forskningen vid CESAR befinner sig i ett uppbyggnadsskede där flera personer anställs under 2018. Forskarutbildning i socialt arbete startar under hösten 2018. I detta skede bedrivs forskningen vid CESAR i nära samarbete med sociologiska institutionen, särskilt forskargruppen ”Välfärd och livslopp”. Den samlade forskningsmiljön har också en tydligt internationell prägel. Forskning med relevans för socialt arbete bedrivs även vid andra enheter vid Uppsala universitet, som till exempel Juridiska institutionen och Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

I flikarna på denna sida ges en översikt över CESARs forskning. Mer utförliga beskrivningar finns på medarbetarnas egna profilsidor. Forskningsintressen som utmärker de forskare som för närvarande är verksamma vid CESAR är psykisk ohälsa, tvångsvård, våld, äldres behov av omsorg, samt ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer.

För frågor om CESARs forskning, kontakta professor Stefan Sjöström.